Juridiska tjänster

Vi biträder privatpersoner och företag med juridisk rådgivning inom många olika rättsområden. Vi kan hjälpa till att upprätta olika juridiska handlingar eller företräda klienter i tvister i domstol eller i myndighetsärenden.

När du eller ditt företag först kontaktar oss erbjuder vi en kortare inledande konsultation utan kostnad, där vi översiktligt går igenom ärendet och ser om, och i så fall hur, vi kan biträda dig i saken.*

Om vi kommer överens om att byrån ska driva ditt ärende tecknar vi ett uppdragsavtal där bland annat prissättningen och betalningsvillkoren bestäms.

Vanligen tillämpar vi en timtaxa om 1 750 kr inklusive moms för privatkunder och företagspris 1 680 kr exkl. moms (2 100 kr inkl. moms), men taxan kan variera något beroende på ärendetyp. Fasta priser kan avtalas för vissa typer av ärenden. Utlägg såsom ansökningsavgifter, registerutdrag m.m. debiteras enligt redovisad faktisk kostnad.

Om ditt ärende kan ersättas genom rättsskyddsförsäkring, eller om du är berättigad till rättshjälp, hjälper vi dig självklart med att upprätta behövliga ansökningar.

 

* Vi förbehåller oss dock rätten att avböja ärenden utan att erbjuda konsultation, t.ex. på grund av tidsbrist eller att det föreligger någon jävssituation eller ärendet rör ett rättsområde som vi inte behärskar. Den kostnadsfria konsultationen omfattar aldrig upprättande av handlingar eller förande av talan.

Exempel på ärenden vi åtar oss:

Familjerätt

 • bouppteckning
 • arvskifte
 • bodelning
 • gåvobrev
 • testamente
 • äktenskapsförord/samboavtal
 • vårdnad/boende/umgänge

Fastighetsrätt

 • fel i fastighet,
 • köpekontrakt/gåvobrev,
 • nyttjanderätter såsom servitut, hyra och arrende,
 • lantmäteriförrättningar såsom avstyckning, klyvning och fastighetsreglering m.m.
 • bygglov, detaljplan, strandskydd m.m.
 • vattenverksamhet och andra miljöbalksärenden

Tvister

 • entreprenad
 • fordran
 • skadestånd
 • avtalstvister om t.ex. köp och tjänster